12.18.2012

Peranan Para Ulama' al-Azhar dalam Perkembangan Ilmu-ilmu Aqliyyah (4)Perkembangan Ilmu di Al-Azhar Aliran Sunni

Sheikh Ali al-Tantawi pernah bercakap tentang Al-Azhar:

“Merekalah para ulama’ Al-Azhar itu. Adakah di dunia ini sebuah pusat ilmu seperti Al-Azhar dan seagung al-Azhar? Bahkan, adakah pusat ilmu yang boleh mengatasi Al-Azhar dalam memberi kesan kepada pemikiran kemanusiaan bahkan memberi pengaruh kepada tamadun kemanusiaan?” [Al-Azhar: Alf Sanah, Dr. Khafaji, m/s:6]

Zaman Al-Ayyubi adalah zaman kegemilangan Mesir dari sudut keilmuan versi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian, Al-Azhar terus berkembang pada zaman pemerintahan al-Mamalik al-Bahriyyah (648-784 H) dan al-Mamalik al-Syarakisah (784-923 H). Antara para ulama’ yang masyhur pada ketika tu adalah seperti Al-Faqih Al-Imam Al-Hasan al-Farisi al-Hanafi (m: 598 H), seorang ulama’ yang mahir dalam bidang bahasa Arab dan kedoktoran. Antaranya juga adalah Imam Ibn Hajib al-Nahwi (m: 646 H), Imam al-Syatibi (m: 590 H), Imam Ibn Farid al-Sufi (m: 632 H), Sheikhul Islam Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam (m: 660 H), Sheikhul Islam al-Hafiz al-Munziri (581-660 H), Imam al-Sakhawi (558-634 H), Ibn Malik al-Andalusi (w: 672 H), Imam Ibn al-Sholah (m: 643 H), al-Sya’ir Ibn Syith, Ibn al-Sa’ati (m: 604 H), al-‘Imad al-Asbahani (m: 597 H), al-Hakim Al-Qafathi (m: 646 H).

Menurut Imam al-Maqrizi, Al-Azhar pada kurun ke-8 Hijrah mempunyai 570 orang murid. Pada tahun 818 Hijrah, para penuntut di al-Azhar bertambah seramai 750 orang yang hadir dari serata dunia. Pada ketika itu, al-Azhar berkembang sebagai pusat ilmu agama seperti al-Qur’an, ilmu Fiqh, ilmu Hadis, ilmu Tafsir dan majlis-majlis nasihat.

Pada kurun ke-9 Hijrah, antara para ulama’ yang terkenal di Mesir adalah Imam al-Fairuzabadi (penyusun kitab al-Qamus a-Muhith yang meninggal dunia pada tahun 817 Hijrah), Imam al-Qalaqashandi (m: 821 H) yang menulis kitab Shobh al-‘A’asyi, al-Nuwairi (m: 732 H) penulis kitab Nihayah al-Arib, Taqi al-Din ibn Hujjah al-Humawi (m:837 H), Imam Ibn al-Wardi (m: 749 H), Imam al-Bushiri (m: 695 H), Imam al-Maqrizi (m: 845 H), Imam Ibn Daqmaq (m: 809 H), Imam al-Suyuti (849-911 H) dan sebagainya. Sheikh Ibn Khaldun juga antara ilmuwan yang pernah terlibat dalam perkembangan keilmuan di Mesir.

Dalam perkembangan yang sama, al-Jami’e al-Azhar juga berkembang sebagai pusat tarbiah yang mana padanya berkembang majlis-majlis kesufian yang dipimpin oleh para ulama’ sufi. Ia adalah suatu perkara yang biasa di mana masjid-masjid dan Madrasah di Mesir pada ketika itu menerima majis tasawwuf sebagaimana majlis ilmu. Tradisi ilmu pada ketika itu berkembang seiringan dengan majlis tarbiah kesufian.  Antara masjid yang terkenal berkembangnya majlis golongan sufi di sana adalah masjid Saif al-Din Saikhu yang dibuka oleh Raja Saif al-Din Sheikhu Al-Nashiri. Seramai 20 orang sufi mendirikan majlis di sana yang dipimpin oleh Sheikh Akmal al-Din Muhammad al-Rumi.

Dari sudut mazhab Fiqh, Mazhab al-Syafi’e dilihat sebagai mazhab yang terserlah dalam pengajian di Al-Azhar berbanding mazhab-mazhab yang lain, walaupun mazhab-mazhab lain diajarkan juga di sana. Oleh sebab itulah, ramai dalam kalangan para Sheikhul Azhar dari kalangan ulama’ Syafi’iyyah. Namun, ramai para pemerintah bermazhab dengan mazhab Hanafi dan merujuk kepada ulama’ Hanafi dalam masalah keagamaan.

Bersambung...

No comments: